Nikolina Bači, univ.spec.techn.aliment.

Diplomirala je 2005. god. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, smjer biokemijsko-mikrobiološki s temom diplomskog rada ''Određivanje žive u dječjoj hrani''. Diplomski rad radila je na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar''. 2013. god. je na istom fakultetu završila poslijediplomski specijalistički studij ''Kvaliteta i sigurnost hrane'' sa specijalističkim radom na temu ''Razvoj neutralizatora i metoda ispitivanja mikrobiološke čistoće dezinficijensa i sredstva za čišćenje i prebrisavanje''.

Od 2008. god. radi u Belupu u Mikrobiološkom laboratoriju Kontrole kvalitete kao tehnolog analitičar, a 2018. postaje rukovoditelj laboratorija.

Svakodnevno radi na područjima vezanim uz mikrobiološka i biološka testiranja, mjerenje veličine čestica mikroskopskom metodom, validacije mikrobioloških metoda, monitoring mikrobioloških uvjeta, kvalifikaciju laboratorijske opreme, pripremu i kontrolu kvalitete medija i mikrobioloških hranjivih podloga te ostalim poslovima vezanim uz rad u mikrobiološkom laboratoriju, uz aktivnu implementaciju dobre laboratorijske prakse. U mikrobiološkim analizama kontinuirano unapređuje sustav principa očuvanja integriteta podataka. Sudjeluje u procesima upravljanja promjenama, provođenju istraživanja i istrazi korijenskog uzroka odstupanja.

S mikrobiološkog aspekta ima iskustva u validacijama procesa i validacijama čišćenja te uspostavi sustava monitoringa čistih prostora. Radila je na validacijama sustava za proizvodnju i distribuciju pročišćene vode, procesnih plinova i ostalih pomoćnih sustava. Aktivno sudjeluje u Lean Six Sigma projektima, auditima i edukacijama iz područja mikrobiologije.

Sudjeluje u stručnim predavanjima u Belupu i Hrvatskom farmaceutskom društvu, gdje je održala predavanje na temu ''Kontrola mikrobiološke kontaminacije nesterilnih proizvoda''.